Cluster Audiovisual Galego

INFORMACIÓN SOBRE O COVID-19

25-03-2020

Nesta sección encontrarás as publicacións de interese sobre as actuacións e medidas tomadas polas autoridades e organizacións con motivo da crise sanitaria polo coronavirus.

O Clúster Audiovisual Galego manterá unha canle de comunicación directa cos seus asociados, informando das últimas novidades, así como a través dos seus medios online.

Podedes contactarnos a través das canles habituais:

  • Teléfono: +34 981 941 792
  • Mail: cluster@clag.es

Normativa e medidas de carácter estatal, autonómico e internacional


Real Decreto 956/2020, de 3 de novembro, polo que se prorroga o estado de alarma declarado polo Real Decreto 926/2020 polo que se declara o estado de alarma para conter a propagación de infeccións causadas polo SARS-CoV-2 (publicado no BOE do 4 de novembro de 2020)

Corrección de erros do Real Decreto-lei 24/2020, de 26 de xuño, de medidas sociais de reactivación do emprego e protección do traballo autónomo e de competitividade do sector industrial (publicado no BOE do 16 de xullo de 2020)

Real Decreto-leI 24/2020, de 26 de xuño, de medidas sociais de reactivación do emprego e protección do traballo autónomo e de competitividade do sector industrial (publicado no BOE do 27 de xuño de 2020)

Resolución do 15 de xuño de 2020 pola que se dá publicidade do Acordo do Consello de Dirección que aproba as bases reguladoras das axudas aos proxectos de empresas galegas para garantir a seguridade laboral e xerar confianza no consumidor, susceptibles de cofinanciamento polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020 (código de procedemento IG524D) (publicada no DOG do 25 de xuño de 2020)

Resolución de 16 de xuño de 2020, da Secretaría de Estado de Economía e Apoio á Empresa, pola que se publica o Acordo do Consello de Ministros de 16 de xuño de 2020, polo que se establecen os termos e condicións do quinto tramo da liña de avais a préstamos concedidos a empresas e autónomos, a préstamos concedidos a pemes e autónomos do sector turístico e actividades conexas, e financiamento concedido a empresas e autónomos para a adquisición de vehículos de motor de transporte por estrada de uso profesional, e se autorizan límites para adquirir compromisos de gasto con cargo a exercicios futuros, en aplicación do disposto no artigo 47 da Lei 47/2003, de 26 de novembro, Xeral Presupostaria (publicada no BOE do 17 de xuño de 2020)

Real Decreto-lei 19/2020, de 26 de maio, polo que se adoptan medidas complementarias en materia agraria, científica, económica, de emprego e Seguridade Social e tributarias para paliar os efectos do COVID-19 (publicado no BOE do 27 de maio de 2020)

Convenio do ICAA con Acción Cultural Española, coa Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España e Netflix España, para colaborar na posta en marcha de proxecto de axuda para o sector audiovisual no marco da crise sanitaria provocada polo COVID-19 (publicado no BOE do 19 de maio de 2020)

Real Decreto-lei 18/2020, de 12 de maio, de medidas sociais en defensa do emprego (no BOE do 13 de maio de 2020)

Orde SND/399/2020, de 9 de maio, para a flexibilización de determinadas restricións de ámbito nacional, establecidas trala declaración do estado de alarma en aplicación da fase 1 do Plan para a transición cara a unha nova normalidade (no BOE do 9 de maio de 2020)

Liña de liquidez COVID-19 para o sector cultural do Ministerio de Cultura y Deporte e CREA SGR

Bases e presentación de solicitudes para solicitar as axudas da liña asistencial impulsada por Netflix, ICAA, Academia de Cine e Acción Cultural Española


Creatives Unite, unha plataforma online para a industria cultural e creativa europea afectada polo Coronavirus

Real Decreto-lei 17/2020, de 5 de maio, polo que se aproban medidas de apoio ao sector cultural e de carácter tributario para facer fronte ao impacto económico e social da COVID-2019 (no BOE do 6 de maio de 2020)

Real Decreto-lei 15/2020, de 21 de abril, de medidas urxentes complementarias para apoiar a economía e o emprego (no BOE do 22 de abril de 2020)

Resolución do 16 de abril de 2020, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, pola que se dá publicidade de diversos acordos do Centro de Coordinación Operativa da situación de emerxencia sanitaria no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia (Cecop), do 14 de abril de 2020 (no DOG do 17 de abril de 2020)


Axudas aos proxectos de reorganización produtiva para a fabricación de equipamento sanitario da Xunta de Galicia (no DOG do 15 de abril de 2020)

Real Decreto-lei 14/2020, de 14 de abril, polo que se extende o prazo para a presentación e ingreso de determinadas declaracións e autoliquidacións tributarias (no BOE do 15 de abril de 2020)

Resolución de 9 de abril de 2020, do Congreso dos Deputados, pola que se ordea a publicación do Acordo de autorización da prórroga do estado de alarma declarado polo Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo (no BOE do 11 de abril de 2020)

Resolución de 10 de abril de 2020, da Secretaría de Estado de Economía e Apoio á Empresa, pola que se publica o Acordo do Consello de Ministros de 10 de abril de 2020, polo que se instrúe aoInstituto de Crédito Oficial a poñe en marcha o segundo tramo da liña de avais aprobada polo Real Decreto-lei 8/2020, de 17 de marzo, e se establece que os seus beneficiarios sexan as pequenas e medianas empresas e autónomos afectados polas consecuencias económicas do COVID-19 (no BOE do 11 de abril de 2020)

Resolución de 6 de abril de 2020, da Tesourería Xeral da Seguridade Social, pola que se modifican contías en materia de aprazamentos no pago de débedas coa Seguridade Social, fixadas na Resolución de 16 de xullo de 2004, sobre determinación de funcións en materia de xestión recadatoria da Seguridade Social; e no Regulamento Xeral de Recadación da Seguridade Social, aprobado polo Real Decreto 1415/2004, de 11 de xuño (no BOE do 9 de abril de 2020)

Guía práctica de medidas adoptadas para autónomos - Ministerio de Seguridad Social

Medidas adoptadas para empresas, peme e autónomos ante a situación excepcional xerada polo COVID-19 (nota explicativa do Ministerio de Industria, Comercio y Turismo)


Criterios de aplicación da  Xunta de Galicia sobre o permiso retribuído recuperable

Plataforma da Consellería de Economía, Emprego e Industria con información sobre a actividade económica e laboral en Galicia na actual situación en relación co coronavirus, con especial atención aos diferentes programas de axudas aprobados e as medidas en materia de emprego e seguridade e saúde laboral

Acelera pyme. Recursos para pemes e autónomos fronte ao COVID-19 - Goberno de España

Real Decreto-lei 11/2020, de 31 de marzo, polo que se adoptan medidas urxentes complementarias no ámbito social e económico para facer fronte ao COVID-19 (no BOE do 1 de abril de 2020)

Resolución do 31 de marzo de 2020 pola que se modifican as bases reguladoras do Marco de apoio ao acceso ao crédito das pequenas e medianas empresas, instrumentadas mediante convenio de colaboración entre o Instituto Galego de Promoción Económica (Igape), as sociedades de garantía recíproca e as entidades de crédito adheridas, publicadas mediante a Resolución do 7 de febreiro de 2020 (Diario Oficial de Galicia número 28, do 11 de febreiro) (código de procedemento IG535A) (no DOG do 1 de abril de 2020)

Normas consolidadas contidas no BOE con motivo da crise sanitaria COVID-19 (ligazón)

Real Decreto-lei 10/2020, de 29 de marzo, polo que se regula un permiso retribuído recuperable para as persoas traballadoras por conta allea que non presten servizos esenciais, coa fin de reducir a mobilidad da poboación no contexto da loita contra o COVID-19 (no BOE do 29 de marzo de 2020)

Real Decreto-lei 9/2020, de 27 de marzo, polo que se adoptan medidas complementarias, no ámbito laboral, para paliar os efectos derivados do COVID-19 (no BOE do 28 de marzo de 2020)
 

Real Decreto 476/2020, de 27 de marzo, polo que se prorroga o estado de alarma declarado polo Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, polo que se declara o estado de alarma para a xestión da situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19 (no BOE do 28 de marzo de 2020)  

Novas medidas económicas da Xunta de Galicia contra o coronavirus

Liña de avais do ICO para empresas e autónomos, para paliar os efectos económicos do COVID-19 – Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital (en BOE do 26 de marzo de 2020)

Real Decreto-lei 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urxentes extraordinarias para facer fronte ao impacto económico e social do COVID-19 (no BOE do 18 de marzo de 2020)

Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo, polo que se modifica o Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, polo que se declara o estado de alarma para a xestión da situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19 (no BOE do 18 de marzo de 2020)

Resolución de 15 de marzo de 2020, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, pola que se dá publicidade ao acordo do Centro de Coordinación Operativa (Cecop), mediante o que se adoptan medidas preventivas en lugares de traballo do sector público autonómico como consecuencia da evolución epidemiolóxica do coronavirus COVID-19 (no DOG  do 15 de marzo de 2020)

Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, polo que se declara o estado de alarma para a xestión da situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19 (no BOE do 14 de marzo de 2020)

Resolución do 13 de marzo de 2020, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, pola que se dá publicidade ao Acordo do Consello da Xunta de Galicia, do 13 de marzo de 2020, polo que se declara a situación de emerxencia sanitaria no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia e se activa o Plan territorial de emerxencias de Galicia (Platerga) no seu nivel IG (emerxencia de interese galego), como consecuencia da evolución da epidemia do coronavirus COVID-19 (no DOG 50-Bis do 13 de marzo de 2020)

Real Decreto-Lei 7/2020, de 12 de marzo, polo que se adoptan medidas urxentes para responder ao impacto económico do COVID-19 (no BOE do 13 de marzo de 2020)

Real Decreto-Lei 6/2020 polo que se adoptan medidas urxentes no ámbito económico e para a protección da saúde (no BOE do 11 de marzo de 2020)


Suspensión de prazos administrativos, xestión de proxectos en marcha e convocatorias de axudas


A partir do 1 de xuño reanúdanse os prazos administrativos (RD 537/2020 de 22 de maio de 2020)

ICAA: Reanudación do cómputo dos prazos administrativos que foran suspendidos pola declaración do Estado de Alarma

CDTI: Reanudación, con efectos desde o 1 de xuño de 2020, do cómputo dos prazos para a tramitación dos procedementos administrativos do CDTI que fóran suspendidos

ICAA: Habilita a modalidade de cualificación non presencial de obras cinematográficas e audiovisuais

Guía con preguntas frecuentes sobre os ERTE no ámbito cultural

Guía con preguntas frecuentes sobre a prestación extraordinaria para autónomos no ámbito cultural

Xunta de Galicia: Ampliación do prazo máximo de resolución e notificación do procedemento de suspensión de contratos e redución de xornada por causa de forza maior que teñan a súa causa directa en perdas de actividade como consecuencia do COVID-19

Xunta de Galicia: Medidas derivadas da declaración do estado de alarma no servizo de claves concertadas da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia Chave365

Igape: Préstamos avalados para apoiar a pemes e autónomos no contexto de crise do COVID-19 (condicións e prazos de solicitude)

CDTI: Flexibilización de rembolsos para axudas parcialmente rembolsables e rembolsables

CDTI: Exención de garantías para pemes e midcaps

Guía para a tramitación de Expedientes de Regulación de Emprego (ERTEs) por forza maior polo COVID-19

Guía para a tramitación de Expedientes de Regulación de Emprego (ERTEs) por causas económicas, técnicas, organizativas ou da producción polo COVID-19

Preguntas frecuentes sobre Expedientes de Regulación Temporal de Emprego (ERTS)

Teléfono gratuíto de atención a empresas polo COVID-19 da Xunta de Galicia para resolver dúbidas sobre a tramitación de ERTEs

CDTI: Flexibilización de criterios do Programa INNVIERTE

Xunta de Galicia: Novo servizo de información para empresas (Plafaforma Gohu). Con ela poderás estar informado e coñecer en tempo real as medidas económicas e laborais impulsadas desde as Administracións 

ICAA: Nota sobre procedemento de cualificación efectuado polo ICAA

CDTI: Ampliación de prazo de xustificación de axudas parcialmente rembolsables

CDTI: Medidas urxentes en innovación en pemes e midcaps: exención de garantías, xestión fast track de proxectos e extensión todas CCAA da Liña Directa de Innovación

Igape: Ampliación de prazos crise COVID19

Gain: Interrupción de prazos por mor do COVID-19


Protocolos de actuación e recomendacións para empresas e traballores

Prevención e saúde laboral ante o coronavirus no sector audiovisual. Cartel elaborado polo Instituto de Seguridade e Saúde Laboral de Galicia (ISSGA), en colaboración co Clúster Audiovisual Galego

Protocolo con medidas de prevención fronte ao coronavirus no sector audiovisual, elaborado polo Instituto de Seguridade e Saúde Laboral de Galicia (ISSGA), en colaboración co Clúster Audiovisual Galego

Guía de boas prácticas de medidas especiais en rodaxes durante o COVID-19, publicada polo ICAA

Recomendacións para a prevención e saúde laboral nos servizos e producións de eventos e espectáculos ante o coronavirus, elaboradas polo ISSGA

Medidas de seguridade e hixiene que permitan a apertura ao público dos locais e establecementos nos que se desenvolvan actos e espectáculos culturais na Fase 1 do “Plan para a transición cara a unha nova normalidade”

Medidas de seguridade e hixiene que permitan retomar as producións audiovisuais na Fase 1 do "Plan para a transición cara unha nova normalidade"

Protocolo de actuación nas rodaxes, elaborado pola Agrupación de Asociaciones del Audiovisual (AAA)

Guía para rodar con seguridade tralo COVID-19, elaborada pola Fundación Secuoya

Protocolo de actuación da Asociación de Productoras de Cine Publicitario (APCP) para o desenvolvemento da actividade comercial durante a Crise Sanitaria ocasionada polo Covid-19

Rodaxes seguras. Protocolo de medidas de actuación, elaborado pola Spain Film Commission

Guía de recomendacións básicas para a tramitación coa Seguridade Social de moratorias, aprazamentos de cotas, ERTEs, etc., elaborada pola Seguridade Social

Guía de boas prácticas nos centros de traballo: Medidas para a prevención de contaxios do COVID-19 - Ministerio de Sanidad

Guía de recomendacións preventivas de saúde laboral ante o coronavirus elaborada pola Xunta de Galicia (actualizada)

Procedemento de actuación para os servizos de Prevención de Riscos Laborais fronte á exposición ao SARS-CoV-2 - Ministerio de Sanidad (actualizado)


Marketplace COVID-19 GALICIA. Plataforma á que podes incorporar as túas ofertas e demandas de suministros de Equipos de Protección Individual EPI´s e outros equipamentos necesarios na crise do Coronavirus

Modelo de certificado que deberán portar os traballadores para xustificar que deben seguir acudindo ao seu posto de traballo a pesar das medidas de paralización decretadas polo Goberno para todas as actividades consideradas non esenciais entre os días 30 de marzo e 9 de abril

Recomendacións de hixiene para os equipos audiovisuais

Protocolo fronte ao coronavirus para traballadores. Ministerio de Sanidad

Guía para a actuación no ámbito laboral en relación ao novo coronavirus. Ministerio de Trabajo y Economía Social

Criterio Operativo da Inspección de Traballo sobre medidas e actuacións relativas a situacións derivadas do COVID-19. Ministerio de Trabajo y Economía Social 

Recomendacións
de prevención no traballo fronte ao COVID-19. Instituto de Seguridade e Saúde Laboral de Galicia (ISSGA)

Recomendacións con relación á situación do novo coronavirus en Galicia. Consellería de Sanidade

Información sobre as medidas de flexibilización dos mecanismos de axuste temporal de actividade para evitar despidos no capítulo II do BOE


Fontes de información recomendadas


Ministerio de Sanidad

Servizo Galego de Saúde

Organización Mundial para la Salud