Cluster Audiovisual Galego

Plataforma Tecnolóxica Audiovisual Galega i+dea

Plataforma Tecnolóxica Audiovisual Galega i+dea pretende ser una organización onde se instaure un entorno propicio para crear e consolidar un foro aberto de traballo e colaboración entre os actores relevantes no sector tecnolóxico audiovisual da Comunidade Autónoma Galega, que favoreza a formación de grupos ou polos de excelencia e coordinación científico-técnica de carácter dinámico nos temas de I+D+i claves para o futuro deste tecido empresarial.

Na Plataforma Tecnolóxica Audiovisual Galega i+dea, creada en 2008, participan os estamentos industrial, universitario, tecnolóxico e a propia Administración, para favorecer sinerxías e a integración de proxectos de I+D+i. O obxectivo é incentivar a cultura da cooperación como fórmula de desenvolvemento sectorial, en sintonía coas políticas comunitarias orientadas a favorecer estratexias de colaboración. A través da plataforma i+dea, o sector audiovisual galego estreita vínculos con outras estruturas estatais e comunitarias, podéndose beneficiar do desenvolvemento de proxectos consorciados.

A Plataforma Tecnolóxica Audiovisual Galega, i+dea, é unha agrupación aberta á participación de calquera empresa ou entidade que amose o seu interese en contribuír de maneira positiva aos traballos que nela se promovan.

Obxectivos
A Plataforma Tecnolóxica i+dea é un foro aberto de traballo entre a industria audiovisual galega e as entidades de investigación e demais organizacións relacionadas co seu progreso científico e tecnolóxico, que ten como obxectivos estratéxicos:

 • Elaborar unha visión consensuada sobre as prioridades de I+D+i do sector.
 • Desenvolver un programa de traballo que estimule o aavance tecnolóxico do sector e a explotación das novas oportunidades de negocio.
 • Lograr unha maior colaboración, coherencia e masa crítica nas actividades de I+D+i que se promovan para o sector.
 • Inserir os obxectivos estratéxicos do sector nas organizacións e foros de influencia en materia de I+D+i.

Grupos de Traballo
A Plataforma estrutúrase en seis grupos de traballo:

 • formatos e contidos audiovisuais interactivos.
 • animación e xogos.
 • sistemas avanzados de produción e xestión audiovisual.
 • alta definición.
 • virtual learning.
 • estereoscopía.

Áreas técnicas
As liñas de traballo fundamentais estrutúranse en catro áreas técnicas:

 • contidos.
 • servizos e aplicacións.
 • infraestructuras e redes.
 • terminais e dispositivos de usuario.

O desenvolvemento destas liñas en proxectos de I+D+i complétase cun programa de accións horizontais que inclúe tres áreas transversais de actuación: área de infraestructura de soporte,que dá cobertura a accións de vixilancia tecnolóxica, paneis de expertos e unha unidade de apoio á I+D+i; área de capacitación de recursos humanos, que dá relevancia á formación dos profesionais do sector, definindo modelos formativos, identificando novas cualificacións e sensibilizando sobre a importancia da I+D+i no sector; e área de cooperación e relacións internacionais,que coordina i+dea con outras plataformas tecnolóxicas e estimula a participación en proxectos e consorcios de ámbito internacional.

Durante 2011 leváronse a cabo diferentes iniciativas que propiciaron sinerxías entre os membros da Plataforma e entre estes e profesionais alleos á mesma. Asemade, en 2011 a Plataforma serviu de escenario para impulsar un proxecto de creación de Canles Temáticas.